Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNK 2-06

Nawierzchnie ulic i placów

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Podbudowy

 • Koryta pod jezdnie i chodniki - na całej szerokości
 • Koryta pod jezdnie i chodniki - na poszerzeniach
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża
 • Warstwa odsączająca
 • Podsypka z piasku pod nawierzchnie
 • Warstwa odcinająca
 • Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem lub chudym betonem
 • Wyrównanie istniejącej podbudowy masą bitumiczną
 • Podbudowa betonowa
 • Deskowanie boków oraz pielęgnacja podbudowy betonowej
 • Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mechanicznie
 • Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem wykonywana mechanicznie
 • Podbudowa z gruntu stabilizowanego wykonywana ręcznie
 • Podbudowa z kruszywa naturalnego
 • Podbudowa z kruszywa łamanego
 • Poszerzenie istniejącej dolnej warstwy podbudowy kruszywem kamiennym lub żużlem

Rozdział 02.

Nawierzchnie nieulepszone

 • Nawierzchnie gruntowe piaszczysto-gliniaste
 • Nawierzchnie żwirowe
 • Nawierzchnie z żużla paleniskowego
 • Nawierzchnie tłuczniowe - dolna warstwa
 • Nawierzchnie tłuczniowe - górna warstwa
 • Nawierzchnie z brukowca

Rozdział 03.

Nawierzchnie ulepszone

 • Nawierzchnie z kostki w jezdniach
 • Nawierzchnie z kostki betonowej i żużlowej w torowiskach tramwajowych
 • Nawierzchnie z kostki nieregularnej i rzędowej
 • Rolka z kostki przy szynach
 • Nawierzchnie z klinkieru drogowego w jezdniach
 • Nawierzchnie betonowe w jezdniach
 • Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych w jezdniach
 • Nawierzchnie z płyt żelbetowych prefabrykowanych w torowiskach tramwajowych
 • Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne
 • Nawierzchnie z betonu smołowego w jezdniach
 • Nawierzchnie z betonu asfaltowego lub asfaltu piaskowego wykonywane ręcznie
 • Nawierzchnie z betonu asfaltowego lub asfaltu piaskowego wykonywane mechanicznie
 • Nawierzchnie z asfaltu lanego wykonywane ręcznie
 • Wypełnienie szczelin między szyną tramwajową a nawierzchnią drogową

Rozdział 04.

Krawężniki, oporniki, opaski i obrzeża

 • Ławy pod krawężniki
 • Krawężniki uliczne kamienne i betonowe
 • Krawężniki uliczne z klinkieru drogowego
 • Oporniki i opaski
 • Obrzeża betonowe

Rozdział 05.

Chodniki, wjazdy, place, zatoki postojowe oraz wysepki przystankowe i przejazdy tramwajowe

 • Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej
 • Chodniki z płyt betonowych i kamiennych
 • Chodniki bitumiczne
 • Wjazdy do bram z kostki kamiennej i klinkieru drogowego
 • Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych
 • Wjazdy do bram z betonu monolitycznego
 • Place i zatoki postojowe
 • Wysepki przystankowe i przejścia dla pieszych oraz przejazdy tramwajowe

Rozdział 06.

Urządzenia drogowe i uliczne

 • Sączki poprzeczne i podłużne
 • Wyloty sączków podłużnych
 • Studnie chłonne
 • Ścieki z elementów betonowych
 • Przepusty pod zjazdami
 • Ścieki uliczne płaskie
 • Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z kostki kamiennej
 • Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z klinkieru drogowego
 • Ścieki uliczne dwuskrzydłowe

Rozdział 07.

Znaki drogowe

 • Ustawienie stałych barier bezpieczeństwa oraz słupków rurowych do znaków
 • Malowanie znaków na jezdni

Rozdział 08.

Roboty rozbiórkowe

 • Rozbiórka podbudowy
 • Ręczna rozbiórka nawierzchni bitumicznych, z klinkieru drogowego i brukowca
 • Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki
 • Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki
 • Ręczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych
 • Rozbiórka nawierzchni betonowych
 • Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych w torowiskach oraz przejazdów tymczasowych
 • Rozbiórka rolki z kostki przy szynach tramwajowych
 • Rozbiórka krawężników i obrzeży
 • Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych
 • Rozbiórka przepustów, ścian czołowych i ław betonowych

Rozdział 09.

Wytwarzanie mas bitumicznych

 • Wytwarzanie betonów smołowych
 • Wytwarzanie betonów asfaltowych
 • Wytwarzanie asfaltów lanych

Być może zainteresują Cię także